Akcie organizované KVŠ pre obyvateľov Karlovej Vsi.

Každoročne v období apríl – máj – základný vodácky výcvik pre začiatočníkov, ktorý vyvrcholí záverečným splavom. Vodácky výcvik môžu absolvovať len plavci. Presný termín záverečného splavu KVŠ KV určí a zverejní absolventom základného vodáckeho výcviku najneskôr 2 týždne pred jeho uskutočnením.

Každoročne k 1. júnu – Deň detí v Karloveskej zátoke. Akcia je venovaná žiakom Karloveských základných a stredných škôl. Potrebný vodácky materiál na túto akciu, ako aj odborné inštruktorské zabezpečenie poskytne v rámci možností KVŠ KV zdarma.

Každoročne pre deti II. stupňa ZŠ zabezpečiť v rámci mimoškolskej činnosti výcvik na vode. Vodácky výcvik môžu absolvovať len plavci. Materiál zabezpečí KVŠ KV v rámci možností bezplatne.

Každoročne v čase letných prázdnin – Denný letný prázdninový tábor – zakončený so záverečným splavom.

KVŠ sa zaväzuje aktívne spolupracovať pri organizovaní športových akcií, organizovaných MiČ Bratislava – Karlova Ves a KŠK na základe čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy.

Celoročne organizovať pravidelnú športovú činnosť viackrát týždenne cez pracovné dni – na vode, v telocvični, v posilňovni a bazéne, najmä pre mládež od 10 do 16 rokov. V rámci toho aj akcie mimo Bratislavy (žiacke preteky, prázdninový tábor) .

Všetky akcie pre verejnosť budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na oficiálnej web stránke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Vyhodnotenie neklubových akcií KVŠ za rok 2006.

Open výcvik na zátoke:

Apríl – máj štyri kurzy – spolu cca 50 kurzistov. Vedúci kurzov:
Komora, Cinger, Schréter, Špánik. Zdatnejší sa už v máji zúčastnili splavu Lužnica – Sázava. Ostatní záverečného splavu
Čunovo – Bodíky – Gabčíkovo v júni.

MDD na zátoke:

Zúčastnilo sa ho 40 detí z Karlovej Vsi a ďalšie deti členov lodenice. Mali bohaté súťaže na suchu i na vode o pekné ceny a opäť bolo za odmenu hitom prevezenie sa na závodných motorových člnoch.

Open splav pre Karlovu Ves:

Splavu Karlova Ves – Gabčíkovo sa zúčastnilo 42 ľudí. Počasie prialo a splav sa vydaril k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Detský denný tábor:

V auguste sme uskutočnili jeden turnus. Deti v nich dostali základy vodáckeho výcviku i niektoré ďalšie vhodné vedomosti (stavanie stanov, zakladanie ohňov, prvá pomoc…).
Na záverečnom splave Malého Dunaja, ktorý deti absolvovali aj so svojimi rodičmi, si všetci mali možnosť overiť svoje vedomosti. Vďaka patrí aj stravovacej prevádzke na gymnáziu, kde deti mali zabezpečený obed. Záujem bol veľký a vrátime sa k dvom turnusom.

Ďalšia verejno-prospešná spolupráca

​Slovenský skaut

Inštruktori vedú svoje oddiely a zúčastňujú sa našich spoločných akcií
Prihlásili sa k nám ďalší členovia skautu. Ktorí majú záujem o tieto aktivity.

​Združenie Kontiky

Tak isto inštruktori zo združenia Kontiky vedú svoje vlastné oddiely. Zvlášť sa venovali výcviku malých detí. Ich členovia sa zúčastňujú akcií KVŠ a naši ich.

Dúha – odd. Carigo

Inštruktori vodnej turistiky z ich radov už školia ďaľšiu množinu. Mnohí z nich sa pre tento šport zapálili a zúčastňujú sa našich akcií už aj ako poriadatelia.

​Volswagen

Pre zamestnancov sme poriadali v sezóne tri splavy a dve posedenia v areáli. Mali obrovskú pozitívnu odozvu a reprocitne nám vypomáhajú s obmenou lodného parku.

Okrem toho:

Akcie boli propagované v Karloveských novinách a v Karloveskej káblovej televízii.
Pokračuje výmenu lodného parku za výdatnej pomoci F. Volswagen BA. Napriek tomu záujem o naše akcie presahuje kapacitné i technické možnosti KVŠ. Museli sme sa vyrovnať aj z výstavbou v Karloveskom ramene a jej dopadmi na nás. Tieto skutočnosti musíme brať pri plánovaní našej činnosti do úvahy.