Preskočiť na obsah

Prevádzkový poriadok

športového areálu lodenice KVŠ

Vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenie.

Úvodné ustanovenia

Na účely tohto prevádzkového poriadku sa pod športovým areálom – lodenicou (ďalej len “lodenica”) rozumie areál pre prevádzkovanie aktivít vodného športu, rekreácie a oddych členov lodenice, účastníkov výcviku a návštevníkov.
Súčasťou lodenice je:

 • Nová budova lodenice – spoločenská miestnosť / kaviareň, šatne, sprchy, WC, sušiareň, priestor na uskladnenie lodí, …
 • Stará budova lodenice – šatne, kuchynka, WC, sprcha, spoločenské miestnosti, posilňovňa, sušiareň, priestor na uskladnenie lodí, …
 • Starý hangár na lode
 • Garáže
 • Detské ihrisko
 • Altánok

Prevádzkovateľom lodenice je KVŠ Karlova Ves, vlastníkom je MČ Karlova Ves.

Všeobecné organizačné ustanovenia

 • Každý užívateľ lodenice je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do priestorov a bez výnimky ho dodržiavať.
 • V priestoroch lodenice je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je lodenica prispôsobená.
 • Užívateľom lodenice sa rozumie osoba (člen lodenice, účastník výcviku, návštevník), ktorá sa nachádza v priestoroch lodenice.
 • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť v priestoroch lodenice vykonáva každý užívateľ výhradne na svoje riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 • Užívateľ lodenice je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, újme na zdraví alebo poškodeniu majetku, v priestoroch lodenice je povinný udržiavať čistotu a poriadok. Užívateľ lodenice je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa (správcu). Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 • Za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
 • V priestoroch lodenice je zakázané vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú alebo vyrušujú ostatných užívateľov lodenice alebo okolitých domov.

Používanie materiálu lodenice

Člen lodenice má právo využívať materiál lodenice, jeho rodinní príslušníci môžu využívať majetok lodenice pri spoločných rodinných aktivitách, na ktorých je člen lodenice zodpovedný za používaný materiál. K materiálu sa správa šetrne a pri jeho používaní dbá, aby sa materiál nepoškodzoval nedbalým správaním. Materiál vracia nazad očistený na zvyčajné miesto – loď vráti do pre ňu určeného regálu (podľa čísla lode) – alebo v prípade potreby do sušiarne. V prípade poškodenia materiálu člen informuje Radu lodenice zápisom do zošitu “SATO”, prípadne aj mailom na členov Rady (vybor@lodenicakvs.sk). V prípade potreby pomôže súčinnosťou pri odstránení poškodenia.

Rezervácia materiálu

 • Zápis do online rezervačného kalendára
 • Rezervácie lodí pre použitie na akciách zahrnutých v Ročnom programe činností majú prednosť pred súkromnou rezerváciou

Krátkodobé využívanie materiálu – vyplávanie z lodenice

 • Zápis cesty do knihy výjazdov pred vyplávaním aj po návrate do lodenice
 • Po návrate umyť loď AJ ZO SPODU

Dlhodobé využívanie materiálu – výjazd mimo lodenicu

Lode

S loďami manipulujeme, tak aby sme ich pri preprave nepoškodili. Pri nakládke a vykládke vždy zabezpečíme dostatočný počet ľudí, aby nedošlo ku zraneniu alebo preťaženiu chrbtice, ani k pádu a poškodeniu lode. Na prevoz lodí k vode používame transportné vozíky. Transportný vozík sa odkladá v priestore lodenice alebo v lodi (zabezpečený proti utopeniu).

 • Miesto pre uskladnenie lodí: prízemie novej lodenice, hangár, dielňa a garáže
 • Lode sa uskladňujú vyčistené na označené miesto pre príslušnú loď (podľa čísla)
 • Kanoe sa uskladňujú hore kýlom

Vesty

 • V sklade po vyžiadaní od skladníka alebo člena Rady
 • V sklade po vyžiadaní od skladníka alebo člena Rady

Pádla

 • Pádla sú uskladnené v stojanoch na pádla v šatni

Špricky

 • Sú uskladnené v sklade na vyžiadanie od skladníka alebo člena Rady

Prívesy na lode

 • Na prepravu lodí sa dajú použiť 2 malé prívesy alebo 1 veľký príves.
 • Na použitie prívesu je nutné:
  • požiadať Radu o zapožičanie vleku
  • po súhlase Rady zapísať rezerváciu do rezervačného kalendára
  • vyžiadať od Rady technický preukaz k prívesu.
 • Pred výjazdom treba skontrolovať funkčnosť brzdy a osvetlenia prívesu.
 • Kanoe sa nakladá kýlom hore, viaže sa minimálne dvomi gumovými lanami alebo gurtňami tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť k samovoľnému pohybu lode.
 • Morské kajaky sa naväzujú tak, aby sa pri transporte chránili dekle na bagáž, kormidlo a iné súčasti lode.
 • Po použití treba príves odparkovať na určené miesto a vrátiť technický preukaz Rade lodenice.
 • V prípade závady alebo poškodenia prívesu treba závadu nahlásiť Rade lodenice.

Využívanie lodeničného materiálu nečlenmi

Požičiavanie lodí a výstroje nečlenom lodenice je možné len v prípade účasti nečlena na akcii z Ročného plánu činnosti.

Skladovanie súkromného materiálu

Člen lodenice môže podľa kapacitných možností lodenice využiť priestory lodenice na uskladnenie vlastného vybavenia. O pridelenie miesta na uskladnenie materiálu požiada Radu lodenice, ktorá sa mu podľa kapacitných možností bude snažiť vyhovieť.

Skrinka na osobné veci sa prenajíma členovi bezodplatne. Pokiaľ člen skrinku na osobné veci nevyužíva dlhšie ako 1 rok, táto bude uvoľnená – poskytnutá Radou ďalšiemu členovi. Veci zo skrinky sa odložia na určené miesto a po uplynutí 1 mesiaca sa zlikvidujú, prípadne odpredajú na aukcii členom lodenice. Výťažok z aukcie je príjmom rozpočtu lodenice.

Člen lodenice si môže uskladniť jednu súkromnú loď v priestore určenom pre súkromné lode na miesto označené menom majiteľa. Loď, s ktorou sa plaví po vodnej ceste musí byť označená a vybavená podľa zákona: označená menom a adresou majiteľa, vybavená úväzovým lanom 7 m dlhým a vylievačkou, v prípade používania v cudzine štátnou vlajkou SR na zadnej časti lode.

Využívanie areálu lodenice

Spoločenské priestory lodenice

Spoločenské priestory lodenice sa využívajú podľa kalendára rozpisu priestorov. V kalendári sú oznámené pravidelné aktivity organizované lodenicou. Člen lodenice môže využiť priestory lodenice po dohode s Radou v požadovanom čase tak, aby minimálne narúšal iné prebiehajúce aktivity. Po súhlase Rady zapíše rezerváciu spoločenských priestorov do rezervačného kalendára.

Sušiareň

Sušiareň je priestor pre dočasné uskladnenie mokrého materiálu. Súkromný materiál v sušiarni musí byť označený visačkou s menovkou. Po vysušení materiálu ho člen lodenice, ktorý ho použil vráti do priestoru, kde má určené skladovacie miesto.

Dielňa a náradie na drobnú opravu lodí

V prípade potreby si môže člen lodenice opraviť loď v dielni alebo v priestore pred ňou, a/alebo si požičať náradie zo skladu od skladníka, Rady alebo ňou poverenej osoby, na drobné opravy lodí.

Udržiavanie čistoty

Člen je povinný po sebe upratať po použití sprchy, po oprave lode, po konzumácii stravy, po použití kuchynky, po cvičení a hrách, atď.

Lodeničný deň

 • Lodeničný deň je každý štvrtok od 16:00 do 20:00
 • Počas lodeničného dňa môžu členovia používať priestory novej aj starej lodenice

Činnosť pre verejnosť

KVŠ organizuje pre verejnosť kurzy kajaku a kanoe, splavy, Deň detí a iné …

Cudzie osoby

Cudzie osoby sa môžu pohybovať v areáli lodenice len v sprievode člena klubu, ktorý tým preberá zodpovednosť za správne nakladanie so zariadením lodenice. V prípade spozorovania pohybu cudzích osôb bez sprievodu, je člen povinný aktívne sa ich spýtať ako im môže pomôcť a vyprevadiť ich z areálu.